ఊరు వోతుంది, గంగమ్మకి తొవ్వ ఇస్తుంది

ఊరు వోతుంది, గంగమ్మకి తొవ్వ ఇస్తుంది. ఊరు వోతుంది, గంగమ్మని ఊల్లెకి పిలిచి ఊరువోతుంది… మీ గొంతు తడుపుతాతొవ్వ ఇయ్యుండ్రీ, అని గంగమ్మ ఊర్ని అడిగింది… ఊరు మారుమాట్లాడకుండా కన్లల్ల నీళ్లు సంతోషంగా తూడుస్కుంట ఊరు వోతుంది. సిద్దిపేట జిల్లాల సుమారు 1500 వందల జనాబా ఉన్న మామిడ్యాల అనే ఊరు రిసర్వాయర్ కోసం ఊర్ని త్యాగం జేసింది. “తాతల కాంచి ఉన్న యాద్గార్లు కడిగేశ్నా మయే, లీల్లు ఒస్తే

Read More

Mind Control At The Movies

Mind Control At The Movies You probably have spotted that some movies make you feel good, even incredible while others bring you down. This can be easily explained when we take a look at how mind perceives what we see on the silver-screen. And the fact is that our psyche beats movies way more different […]

Read More