మీకెందుకు డబ్బులివ్వాలి ?

“YouTube లో views రావు, తీసిన సినిమాలు రిలీజ్ అవుతాయో లేదో తెలియదు ఒకవేళ రిలీజ్ అయినా వాటికి డబ్బులొస్తాయో లేదో gaurantee లేదు, అలాంటప్పుడు మీకెందుకు దబ్బులివ్వాలి “ ఒక ఫ్రెండ్ నన్ను అడిగాడు, చాలా మందికి ఉంది ఇలాంటి ప్రశ్నే. కానీ మాకు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు కూడా చాలా మందే

Read More

Indie

Indie: Definition of Indie 1: one that is independent; especially: an unaffiliated record or motion-picture production company 2: something (such as a record or film) produced by an indie — Indie adjective From www.merriam-webster.com If you consider yourself an indie

Read More