సమూహ నిధులు – Crowdfunding by Camp Sasi

“శశి & batch crowdfunding పేరుతో జనాల దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని ఎగరేస్తారు” అని ఒక తప్పుడు అభిప్రాయం ఉంది కొందరిలో. First thing ఇప్పటివరకు మేము చేసిన crowdfunding campaigns అన్నీ ప్లాప్. మేము అడిగినంత కాదు కదా  కనీసం దరిదాపుల్లోకి కూడా మాకు డబ్బులు రాలేదు. మరి ఎలా

Read More

Story Endings

A logical, satisfying ending is always required in a short story, but how do you ensure that yours is fresh and new? One of the ways is to avoid the obvious. Here are some common endings seen by editors: use them at your peril. And then I woke up. The ‘Dallas’ gambit. This

Read More

10 Ways to Save Nature

Your mother is always forgiving, but do not take her for granted. If you commit hundred crimes she may throw you out. Same applies to Mother Nature. She is no longer ready to accept any more human atrocity. Mother Nature has been demonstrating her anger in various ways like

Read More

STDs in Popular Culture

With the spread of sexually transmitted diseases becoming more and more of a problem, it’s no surprise to see popular culture mediums picking up on the risk. The only surprise is that they’re not more prevalent in entertainment, as art mimics life, but

Read More