పొట్టినాకొడకా – Film Montage Song.

పొట్టినాకొడకా అని ఆ అమ్మాయి అనుకోవచ్చు మీరైనా అనుకోవచ్చు… ఇటువంటి combination ఎప్పటినుంచో ట్రై చేయాలని అనుకుంటుంటే Montage Song తో కుదిరింది . నాతోనే అటువంటి fiction అనుకున్నా , ఎందుకంటే అటువంటి experiene నాకు లేదు కాబట్టి. బయట చాలా మందిని చూసాను, tall woman & short guy

Read More

Indie Birds – Why Crowdfund?

Crowdfunding is a method of raising capital through the collective effort of friends, family, customers, and individual investors. This approach taps into the collective efforts of a large pool of individuals-primarily online via social media and crowdfunding platforms-and

Read More