దేశదిమ్మరి CINEMA

ఈ సంవత్సరమే కనిపెట్టబడి  అందరినీ కలవరపెడుతున్న “INTOLERANCE” అనే జాడ్యానికి నివారణ లేదు నియంత్రణ ఒక్కటే మార్గం.ఈ సినిమాలో ఒక solution ఉంది.అన్నీ వదిలేసి దేశ దిమ్మరిలా తిరగటమే.సన్యాసిలా జీవితాంతం అవసరం లేదు,కొన్ని రోజులు చాలు.కనీసం కొత్త ప్రదేశాన్ని,మనుషుల్ని చూస్తే మనలో కాస్త అలజడి తగ్గుతుంది.అదీ భాష తెలియని ప్రాంతానికి వెళ్తే ఇంకా happy,రోడ్ల మీద తిరుగుతుంటే ఎవడు మాట్లాడేది అర్ధంకాక

Read More

Cinema – The True Reflector Of Society

They are indeed optimists, who know that cinemas are the true reflectors of society. From origin, cinemas act as the mirrors & simulate incidents that happen in society. Cinemas give not only recreation, entertainment but also create awareness, education and enthrall millions of people across the nation about the hidden aspects of the society & […]

Read More

Friends & Family As Sources of Business Funding

  As a budding entrepreneur, it took a lot of hard work and diligence, but you finally have your business idea squared away and things are starting to make sense. While visions of success circle throughout your mind, there’s probably one haunting fear that remains: how on earth will you come up with enough money […]

Read More

Do not Mistake Crowdfunding As a New Technique to Run a Socialist Financial system

As a assume tank coordinator, myself and our group give you limitless potential enterprise start-up concepts, applied sciences, service firm entrepreneurial exploits and new enterprise fashions. In the previous few years, I’ve famous rising numbers of entrepreneurs favoring crowdfunding as a greater supply for start-up capital. Many of those entrepreneurs are recent out of school […]

Read More

Mind Control At The Movies

Mind Control At The Movies You probably have spotted that some movies make you feel good, even incredible while others bring you down. This can be easily explained when we take a look at how mind perceives what we see on the silver-screen. And the fact is that our psyche beats movies way more different […]

Read More

Are The New Remakes Of The Old Classic Movies Really Worth Seeing?

  There have been many classic movies remade years later, some are good and some are not. It depends on the how story is interpreted. In the early movies sex and violence are hardly ever shown they are claimed. In the newer versions they do not hold back anything. This might be what is appealing […]

Read More

Young Frankenstein Movie Review – Starring Gene Wilder and Peter Boyle

“Young Frankenstein” is one of my favorite Mel Brooks films. It’s classic comedy which pokes fun at old horror films, Frankenstein in particular. Peter Boyle is fantastic as Frankenstein’s monster, as is Gene Wilder as Frederick Frankenstein (pronounced fronk-en-steen), Victor’s grandson. At the beginning of the film, Victor Frankenstein’s coffin opens up

Read More